Соборний район. Школа № 35

 

Звіт про завершення І етапу дослідно-експериментальної роботи

 

ЗВІТ

про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою:

«Виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти»

(квітень 2013 р.– жовтень 2014 р.)

 

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи на 2013-2018 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2013 №  481 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 35» Дніпропетровської міської ради основними завданнями І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту визначено:

Проаналізувати стан ресурсного забезпечення навчального закладу та підготувати відповідну матеріальну базу для здійснення дослідно-експериментальної роботи.

Створити інформаційну базу даних з проблеми виховання соціально компетентної особистості.

Перерозподілити управлінські функції з метою підготовки до науково-дослідної роботи.

Забезпечити організаційні, нормативно-правові та соціально-психологічні умови для здійснення експериментальної діяльності.

Підготувати педагогічний колектив до експериментальної роботи.

Запровадити ефективні методи стимулювання педагогічного колективу до експериментальної діяльності.

Взяти участь у науково – практичнихконференціях, семінарах, освітянських форумах.

Підготувати звіт за підсумками 1 етапу дослідно-експериментальної роботи.

Згідно з Програмою дослідно-експериментальної роботи на даному етапі було вивчено діючі нормативно-правові документи, які визначають стратегії розвитку вітчизняної освіти та регулюють інноваційну політику в галузі освіти України. Ці питання стали основними на засіданнях педагогічних, науково-методичних рад з тематикою: «Оновлення шкільної освіти в умовах євроінтеграції України», «Реалізація компетентнісного підходу в сучасній шкільній освіті, «Виховання патріотизму та активної громадянської позиції учнів в нових соціокультурних умовах», «Реалізація нових державних стандартів як фактор оновлення сучасної шкільної освіти».

Досліджено виховання соціально компетентної особистості у вітчизняній та європейській науці та практиці. Проаналізовано науково-методичну літературу, в якій розглядаються проблеми оновлення шкільної освіти у контексті євроінтеграції, питання організації та проведення дослідно-експериментальної роботи. Значну увагу педагогічним колективом навчального закладу було приділено ознайомленню з працями вчених, які досліджували педагогічну інноватику, зокрема педагогічну неологію, аксіологію та праксеологію (І.Д. Бех,В.П. Беспалько І. М.  Дичківська, Г. В. Єльникова О. Я. Мариновська, І. П. Підласий, В.Ф. Паламарчук, А.В. Хуторський та інші).

Знайомство з працями Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова дало змогу ознайомитися із сутністю, змістом та структурою соціальної компетентності, зокрема основами життєвої компетентності особистості.

Проблемамвиховання соціальної зрілостіта комунікативної компетентності особистості приділяють увагу вітчизняні вченіВ.В. Радул таО.В. Михайлов.

Результатом такої роботи стало створення інформаційної бази даних за темою педагогічного експерименту та підготовка методичних рекомендацій щодовпровадження теми дослідження в навчальний процес (міжпредметні зв’язки на уроках, виховні бесіди, тренінги для старшокласників та педагогів з проблем виховання соціальної компетентності) та готовності вчителя до експериментальної діяльності. Основу методичних рекомендацій складають характеристики основних методів дослідно-експериментальної діяльності та критерії готовності вчителя до такої праці.

До основних показників готовності вчителя до експериментальної діяльностіми віднесли: володіння поняттєвою базою експериментальної діяльності у педагогіці, основними методами педагогічних та експериментальних досліджень, методами проектування та моделювання педагогічних процесів; здатність до самонавчання, готовність до продуктивної взаємодії в освітньому просторі, комунікативна та емоційна стабільність, адаптивність та творчість. При цьому ми виходили з того, що вчитель, який задіяний у педагогічному експерименті, має високий або достатній рівень професійної компетентності.

Для створення інформаційної бази даних з проблеми виховання соціально компетентної особистості, у навчальному закладі продовжила роботу творча група (додаток №1). Створено тезаурус основних понять щодо соціальної компетентності та ознайомлено з ним педагогічний колектив (додаток №2). Під поняттям «соціально компетентна особистість» ми розуміємо придбану здатність особистості гнучко орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем.Ми також вважаємо, що поняття «соціальна компетентність» співвідносне з поняттям «соціальна зрілість». Тому ці два поняття є для нас ключовими. Ми погоджуємо з В.В. Радулом,який трактує соціальну зрілість як той стан, що розкриває стан сформованості особистості через призму певного соціального середовища. В її зміст включено активну життєву позицію та досягнення єдності виховання та самовиховання і прагнення самої особистості до якомога скорішого досягнення соціальної зрілості.

У процесі такої діяльності були активно задіяні ресурси освітнього медіа простору України, Дніпропетровської області.

Значна увага на даному етапі педагогічного експерименту була приділена вивченню практичного досвіду щодо виховання соціально компетентної особистості. Так, вивчено досвід роботи україно-американського ліцею при Дніпропетровському національному гірничому університеті, досвід роботи ліцею НІТ № 2 м. Дніпродзержинська щодо розвитку соціальної зрілості  особистості та оновлення змісту освіти в умовах євроінтеграції;: спеціалізованої школа №304 м. Києва, гімназії № 13 м. Полтави, НВК  № 26 м. Кіровограда щодо формування життєвої компетентності учня.

За даний період досліджено стан психолого-педагогічної готовності педагогічних працівників до інноваційної (дослідно-експериментальної) діяльності.В основу діагностики готовності вчителя до експериментальної діяльності покладено основні емпіричні методи, як-от: методи збору інформації: спостереження, анкетування, інтерв’ю, бесіда; методи обробки та аналізу інформації, моніторингові дослідження, метод побудови діаграм. Серед важливих компонентів, які складають основу готовності вчителя до інноваційної (дослідно-експериментальної) діяльності виділено: мотиваційно-орієнтаційний, змістовно-операційний та оцінно-рефлексивний компоненти.

Мотиваційно-орієнтаційний компонент представлено критеріями: характер ставлення до інноваційної (дослідно-експериментальної) діяльності, мотивація щодо досягнення успіху,мотивація щодо уникнення невдач. Цей компонент ми визначаємо першим та системоутворюючим, оскільки від мотивації залежить активність особистості, спрямованість її на реалізацію педагогічного експерименту. Загальні показники компоненту:(високий рівень – 41%, надто високий 26%, середній – 33%, низький – 0%). Такі показники свідчать, що більша частина колективу має стійку мотивацію до експериментальної діяльності у системі шкільної освіти. Основу даного дослідження склали: методика діагностики особистості на мотивацію до успіху та методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач Т.Елерса, методика діагностики міри готовності до ризику Шуберта.

Змістовно-операційний компонент  представлений критеріями: володіння навичками здійснення інноваційної діяльності, рівнем системних знань, технологічністю. Загальні показники компоненту:(високий рівень – 37%, надто високий 12%, середній – 51%, низький –0%). Такі показники переконують про необхідність посилення цілеспрямованої роботи щодо розвитку готовності вчителя до експериментальної діяльності.

Оцінно-рефлексивний компонент представлено критеріями: самооцінка готовності до здійснення інноваційної діяльності, самокорекція та самоаналіз. Загальні показники компоненту:(високий рівень – 27%, надто високий 15%, середній – 51%, низький – 7%). Результати даного компоненту свідчать, що більша частина колективу потребує вироблення навичок самоконтролю та самооцінки, уміння об’єктивно співвіднести рівень розвитку особистісних та професійних якостей, що забезпечуватимуть готовність до експериментальної діяльності.

В основу змістовно-операційного та оцінно-рефлексивного компоненту покладено методику готовності вчителя до інноваційної діяльності Н.І. Клокар, О.Г. Козлової та Є.В. Макагон.

Результати діагностики вчителів щодо готовності до експериментальної діяльності засвідчили, що мотивація до здійснення експериментальної діяльності достатньо висока (67% ), проте готовність до такої діяльності потребує відповідних заходів. П’ятдесят один відсоток учителів мають середній рівень операційної готовності до інноваційної діяльності.

За результатами діагностування було організовано відповідну роботу з педагогічними працівниками навчального закладу. Проведено систему заходів з основних питань педагогічного експерименту:

-Засідання педагогічної ради (протокол від 10.05.2013 р., № 4), де слухалися питання «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 35»,«

-Засідання науково-методичної ради (протокол від 20.05.2013 р., № 6) щодо науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу І етапу експерименту;

-Інструктивно-методичні наради з проблем реалізації першого етапу експериментальної діяльності.

Оновлено систему внутрішкільного моніторингу, до якого введено показники готовності та участі педагогічних працівників у експериментальній діяльності.

Удосконалено керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів. З цією метою підготовлено рекомендації та запропоновано обрати тему для самостійного вивчення з урахуванням проблематики педагогічного експерименту, практикується проведення щорічного методичного захисту з теми самоосвіти. Посилено консультаційну функцію у системі внутрішкільного управління для усіх категорій педагогічних працівників.

Оновлено сайт школи (school35.dnepredu.com). Оскільки сайт школи єодним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності закладу освіти, ми доповнили його інформацією про початок педагогічного експерименту, постійно інформуємо громадськість про системні зміни, які відбуваються у навчальному закладі.

Стан ресурсногозабезпечення навчального закладу дозволяє ефективно реалізувати програму дослідно-експериментальної роботи. У поточному навчальному році було зроблено капітальний ремонт кабінету біології,  поміняно вікна на євро пластик  в актовій залі, у навчальному кабінеті № 302 та в холі третього поверху; поповнено бібліотечний фонд методичною літературою, словниками, енциклопедіями;здійснено передплату фахової періодики; придбано мультимедійну дошку для кабінету інформатики;

З метою підготовки до науково-дослідної роботи за темою експерименту відбувся перерозподіл управлінських функцій; запроваджено моніторинг ходу експериментальної роботи; створено методичні предметні комісії; підбирається матеріал для проведення педрад, семінарів; запроваджено години спілкування з учнями.

Для забезпечення організаційних, нормативно-правових та соціально-психологічних умовздійснення експериментальної діяльності у навчальному закладі створено діагностичний центр, основна мета якого координація та регулювання внутрішкільної експериментальної діяльності, організовано роботу творчих груп, які вивчають різноманітні сторони досліджуваної проблеми.

Значна увага у ході реалізації першого етапу Програми була приділена запровадженню ефективних методів стимулювання педагогічного колективу до експериментальної діяльності. Зокрема адміністрація школи забезпечує свободу у виборі форм і методів навчально-виховної діяльності;підтримує ініціативи педагогів щодо використання інноваційних форм і методів навчання; ініціює проведення майстер-класів педагогічної майстерності під час предметних тижнів; стимулює участь вчителів у конкурсах та проектах.

Запроваджено викладання спецкурсів «Основи життєвої компетенції»,«Європейський вибір України», «Основи споживчих знань».Необхідно зазначити, що програма спецкурсу «Основи євроінтеграції» отримала схвальні відгуки  не тільки від дітей, батьків і громадськості, а також була відзначена дипломом другого ступеня на всеукраїнській виставці«Інноватика в сучасній освіті». Основний зміст даної програми зорієнтований на знайомство учнів з європейськими цінностями та історико-культурними особливостями європейських країн. Значний вплив на результативність спецкурсів має діяльність шкільного євроклубу, який очолює С.Б. Асташева, вчитель історії вищої категорії.

Налагоджено співпрацю та підписано угоди про співробітництво з Дніпропетровським національним університетом, Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська асоціація Шкіл майбутнього», громадською молодіжною спілкою «літопис».

Педагогічний колектив навчального закладу активний учасник науково-практичних конференцій, семінарів, освітянських форумів, що підтверджують наступні дипломи:

2013 р. – учасники Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади 2013» (м.Київ);

2014 р. (квітень) - учасники Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади 2014» (м.Київ);

2014 р. (жовтень) – срібні призери Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»;

2014 рік (квітень) – учасники  всеукраїнської конференції «Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти»(присвячено 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка).

Досвід роботи навчального закладу висвітлено у виданні: Українська наукова школа психології та  педагогіки життєтворчості:  досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ювілейний науково-методичний збірник  / За редакцією докто-ра філософських наук  Л. В. Сохань ,  кандидата історичних наук І. Г. Єрмакова,  Г. М. Несен,  кандидата  педагогічних  наук  В. В. Нечипоренко ,  кандидата  соціологічних  наук  Н. М. Гордієнко, кандидата педагогічних наук О. Л. Позднякової   –  Запоріжжя:  Видавництво Комунального закла-ду «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – 648 с.

Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту заслухано та обговорено на засіданнях педагогічної ради комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 35» Дніпропетровської міської ради (протокол від 10.09.2014, № 10), кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол від 20 вересня 2014, № 4).

На ІІ (концептуально-діагностичному) етапі дослідно-експериментальної роботи планується:

Розробити концепцію виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти та запровадити її у практику роботи експериментального навчального закладу.

Запровадити моніторинг рівня соціальної компетентності особистості учня.

Підготувати базу даних щодо діагностичних методик, необхідних у процесі проведення педагогічного експерименту.

Виявити фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної компетентності учня.

Підготувати звіт за підсумками ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.