Соборний район. Школа № 35

 

Правові аспекти ЗНО

 

Технічний опис Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

 

Бланк сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) являє собою аркуш розміром 210 х 297 мм, виконаний друкарським способом на папері щільністю 100 г/кв.м.

На титульній стороні Сертифіката розміщено фонові графічні зображення, на краях яких виконано лінії мікротексту «Зовнішнє незалежне оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти».

Дизайн графічного зображення та кольорову гаму титульної сторони Сертифіката, номерної голографічної наклейки добирає Український центр оцінювання якості освіти. Бланк Сертифіката захищено номерною голографічною наклейкою на саморуйнівній основі з використанням логотипу Українського центру оцінювання якості освіти. Наклейка розміщується у верхній частині бланка, по центру.
 

Титульна сторона Сертифіката містить інформацію українською мовою, виконану друкарським способом:


у верхній частині:

 • перший рядок - Український центр оцінювання якості освіти;
 • другий та третій рядки - Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
 • четвертий рядок - номер Сертифіката.

В основній частині Сертифіката вказуються прізвище, ім'я, по батькові учасника тестувань, предмет, з якого проводилося зовнішнє незалежне оцінювання, отримані оцінки за шкалою 100-200 балів. Якщо оцінювання передбачало окремий субтест, то вказуються предмет субтесту та отримані результати за 12-бальною шкалою.

Нижче цієї інформації вказуються прізвище й ініціали керівника Українського центру оцінювання якості освіти та розміщується його підпис і печатка Українського центру оцінювання якості освіти.

Унизу основної частини Сертифіката робиться посилання на Протокол результатів зовнішнього незалежного оцінювання з предмета оцінювання, вказується дата, до якої діє Сертифікат, номер ріп-коду Сертифіката, а також повідомляється про спосіб перевірки інформації, уміщеної до нього.
 

 

 

Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні

 

1. Загальні положення


1.1 Громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оціню¬вання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (зарахуванням до вищих навчальних закладів (далі - зарахування до ВНЗ) здійснюється з метою забезпечення їх відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про їхній перебіг.

1.2 Це Положення визначає організаційні та функціональні засади гро¬мадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ, права та обов'язки громадських спостерігачів.
 

2. Процедури ЗНО та зарахування до ВНЗ, що підлягають громадському контролю


2.1. Громадський контроль здійснюється на всіх етапах організації та проведення ЗНО, а також зарахування до ВНЗ:
2.1.1 Реєстрація учасників ЗНО.
2.1.2 Проведення ЗНО в пункті тестування (у тому числі додатково, сесії).
2.1.3. Обробки та перевірки бланків відповідей учасників ЗНО.
2.1.4 Розгляд апеляційних заяв.
2.1.5. Проведення вступних конкурсів та зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

2.2 Громадський контроль не поширюється на: 2.2.1 Процес підготовки тестових завдань та їх зміст.
2.2.2 Зміст, технічні параметри програмно-апаратного забезпечення що використовуються для адміністрування, обробки та перевірки результатів ЗНО.
2.2.3. Інформацію про авторів тестових завдань; експертів; працівників, які залучені до виготовлення зошитів із тестовими завданнями.
2.2.4. Інформацію про результати навчальних досягнень конкретних учасників ЗНО, якщо не отримано їхньої згоди.
 

3. Організація громадського контролю


3.1. Громадський контроль за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ здійснюють громадські організації, представники засобів масової інформації, батьківських комітетів, піклувальних рад навчальних закладів, які зареєструвалися в Українському, регіональних центрах оцінювання якості освіти й отримали відповідне посвідчення, встановленого зразка, форма якого наведена у додатку 1.

3.2. Громадський контроль безпосередньо здійснюється громадськими спостерігачами, які делегуються громадськими організаціями, засобами масової інформації, а також батьківськими комітетами, піклувальними радами навчальних закладів.

3.3. Координує роботу з проведення громадського контролю Наглядова рада, що створюється при Міністерстві освіти і науки України.

3.4. Наглядова рада
3.4.1. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени ради, а також за згодою - представники громадських організацій, батьківських комітетів і піклувальних рад навчальних закладів, міжнародні експерти, народні депутати України. Склад Наглядової ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. Строк повноважень Наглядової ради -один рік.
3.4.2. Пропозиції щодо персонального складу Наглядової ради, її голови, заступника та секретаоя подаються у письмовому вигляді представниками громадських організацій, які виявили бажання взяти участь у здійсненні громадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ.
3.4.3. Наглядова рада:

 • координує діяльність усіх громадських спостерігачів за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ;
 • розглядає звернення громадських спостерігачів, повідомлення засобів масової інформації щодо порушень порядку ЗНО та зарахування до ВНЗ;
 • аналізує хід і результати проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ.

3.4.4. Для виконання цих повноважень Наглядова рада має право отримувати від керівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, вищих навчальних закладів України інформацію про перебіг ЗНО та зарахування до ВНЗ, за винятком тієї, що передбачена пунктом 2.2 цього Положення.
3.4.5. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликає її голова, а за його відсутності - заступник голови. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від повного складу Наглядової ради.
3.4.6. Рішення Наглядової ради, засвідчені підписом голови (заступника) з Наглядової ради, впродовж п'яти днів доводяться до Міністра освіти і науки України та директора Українського центру оцінювання якості освіти.
3.4.7. Члени Наглядової ради мають усі повноваження громадських спостерігачів.

 

4. Громадські спостерігачі


4.1. Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які досягли 18-річного віку й були делеговані громадськими організаціями, батьківськими комітетами, піклувальними радами навчальних закладів для здійснення громадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ.

4.2. Громадські спостерігачі, делеговані піклувальними радами та батьківськими комітетами навчальних закладів системи загальної середньої освіти, не можуть залучатися для спостереження в пункті тестування, де проходять ЗНО учні цього навчального закладу. Не можуть залучатися для контролю за ЗНО особи, що мають родинні зв'язки з учасниками тестування, які проходять ЗНО в цьому пункті тестування.

4.3. Статус громадського спостерігача надається особі після її реєстрації в Українському або регіональних центрах оцінювання якості освіти й отримання посвідчення.
4.3.1. Реєстрація громадських спостерігачів.
4.3.2.Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб'єктів громадського контролю. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).
4.3.3. До подання додаються письмові зобов'язання відповідних осіб дотримуватися визначених цим Положенням прав та обов'язків громадського спостерігача.

4.4. У своїй діяльності громадські спостерігачі керуються чинним законодавством України, у тому числі нормативними актами з питань проведення ЗНО, вступу до вищих навчальних закладів, а також цим Положенням.

4.5. Свою діяльність громадські спостерігачі здійснюють на громадських засадах.

4.6. Громадський спостерігач має право:
4.6.1. Ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ.
4.6.2. Отримувати інформацію від посадових осіб Міністерства освіти і науки України, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти про стан проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ, за винятком тієї, що передбачена в пункті 2.2 цього Положення.
4.6.3. Бути присутніми в пунктах реєстрації учасників ЗНО, в пунктах тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної та регламентних комісій, на засіданнях приймальних комісій вищих навчальних закладів, в приміщеннях, де ведеться прийом заяв та документів вступників до вищого навчального закладу.
4.6.4. Вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях.
4.6.5. Підписувати протокол про завершення процедури тестування, форма якого наведена у додатку 2, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції.

4.7. Громадський спостерігач зобов'язаний:
4.7.1. Після прибуття до пункту тестування, центру обробки, пункту перевірки, до приміщення, де відбувається засідання апеляційної чи регламентних комісій, подати посадовій чи службовій особі, відповідальній за проведення відповідної процедури, посвідчення громадського спостерігача та документ, що посвідчує особу.
4.7.2. У журналі реєстрації громадських спостерігачів, форма якого наведена у додатку 3, засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних чи інших зв'язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, які його проводять, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерігача.
4.7.3. Не втручатися будь-яким чином у проведення ЗНО чи зарахування до ВНЗ, не перешкоджати їхньому проведенню.
4.7.4. Про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО чи зарахуванням до ВНЗ повідомляти членів Наглядової ради, уповноваженого Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти, інших посадових осіб, відповідальних за проведення ЗНО або зарахування до ВНЗ.
4.7.5. Після початку виконання завдань учасниками ЗНО не заходити та не виходити з аудиторій (крім виникнення позаштатних ситуацій), не чинити дій, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання тестових завдань (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо).
4.7.6. Не допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО та не відволікати їх під час заповнення ними бланків відповідей. . >
4.7.7. Не проносити до пунктів тестування та аудиторій та не користуватися в них мобільними телефонами, підручниками, посібниками, іншими засобами, що можуть бути використані для приймання та передавання Інформації.

4.8. Допуск громадських спостерігачів у приміщення пунктів тестування, аудиторії, центри перевірки, пункти обробки, приміщення, де проводять засідання апеляційна та регламентні комісії, здійснюється з дозволу уповноваженого Українського центру оцінювання якості освіти або керівників центрів обробки чи пунктів перевірки за наявності посвідчення громадського спостерігача та документа, що посвідчує особу.
4.8.1. Допуск громадських спостерігачів здійснюється:

 • за посвідченнями громадського спостерігяч., виданими Українським центром оцінювання якості освіти, - до об'єктів, розташованих у будь-якому регіоні України;
 • за посвідченнями громадського спостерігача, виданими регіональними центрами оцінювання якості освіти, - до об'єктів, розташованих в областях, що віднесені до сфери обслуговуванн.-1 відповідного центру.

4.8.2. Час перебування громадських спостерігачів у пунктах тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки, під час засідання апеляційної та регламентних комісій не обмежується.
4.8.3. Кількість громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації, які можуть бути присутніми під час проведення ЗНО, обмежується:

 • для пунктів тестування - не більше 2 осіб на одну аудиторію;
 • для центрів обробки результатів - не більше З осіб на один центр обробки;
 • для пунктів перевірки - не більше 2 осіб на одну аудиторію;
 • на засіданні регламентної чи апеляційної комісії - не більше 3 осіб.

Під час проведення процедури ЗНО в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше одного громадського спостерігача від однієї громадської організації чи одного органу самоврядування навчального закладу і більше двох представників одного засобу масової інформації.

 

5. Контроль за діяльністю громадських спостерігачів


5.1. Здійснюючи повноваження, зазначені в цьому Положенні, громадський спостерігач керується чинним законодавством України.

5.2. У разі порушення громадським спостерігачем законодавства України, Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 № 33 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 1 лютого 2008/юку за № 73/14764, вимог цього Положення уповноважений Українського центру оцінювання якості освіти в пункті тестування, інша посадова чи службова особа, відповідальна за проведення процедури ЗНО, може позбавити громадського спостерігача права бути присутнім при проведенні тестування чи іншої процедури ЗНО. Відомості про прийняте рішення заносяться до протоколу (або як додаток до протоколу) проведення процедури.

 

 

Інструкція про порядок визначення результатів ЗНО

 

Інструкція про порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008р.
 

1. Загальні положення

 

1.1. Результатами зовнішнього незалежного оцінювання особи (далі – результат) є кількісна оцінка рівня її навчальних досягнень з певного предмета (далі – оцінка), що здійснюється з використанням сучасних науково обґрунтованих методів педагогічного тестування.
1.2.Результати визначаються за нормалізованою шкалою, де враховуються цілі числа інтервалу від 100 до 200 балів ( далі – шкала [100-200] балів), і за критеріальною шкалою від 1 до 12 балів (далі – [1-12]-бальна шкала).
1.3. Визначення результатів здійснюється за виконання цілісного тесту з кожного предмета зовнішнього незалежного оцінювання.
1.4. Визначення результатів за шкалою [100 - 200] балів здійснюється за виконання частини цілісного тесту – субтесту .
1.5. Визначення результатів здійснюється в такій послідовності: затвердження схем оцінок кожного типу, що включені до тесту;
- обчислення кількості балів (далі – тестовий бал), за весь тест ( субтест);
- інтерпретація тестових балів за [1-12]-бальною шкалою та шкалою [100-200] балів.
 

2. Типи тестових завдань та схеми їхнього оцінювання

 

2.1. Тести зовнішнього незалежного оцінювання містять завдання таких типів:
2.1.1. Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А1).
2.1.2. Завдання, що передбачають вибір кількох правильних відповідей (тип А2).
2.1.3. Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо (тип В1).
2.1.4. Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків (тип В2).
2.1.5. Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип В3).
2.1.6. Завдання з розгорнутою відповіддю в довільній формі, наприклад, розв’язок математичної задачі з обґрунтуванням, виклад власної думки щодо певної події, короткий твір, есе з української мови тощо (тип С).

2.2. Відповіді учасників тестування на завдання типу А і В у бланку відповідей оцінюються з використанням програмно-апаратних засобів. Відповіді на завдання типу С оцінюються екзаменаторами.

2.3. Оцінювання тестових завдань різного типу здійснюється за такими схемами:
2.3.1. Завдання на вибір однієї правильної відповіді типу А1 оцінюється: 1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;
0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2.3.2. Завдання типу А2 оцінюється: 1 бал, якщо вибрано лише точну й повну комбінацію правильних відповідей;
0 балів за будь-який інший варіант відповіді, що відрізняється від правильного.
2.3.3. Завдання типу B1 оцінюється: 2 бали, якщо дано правильну відповідь;
0 балів, якщо дано неправильну відповідь.
2.3.4. Завдання типу B2 оцінюється: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари.
2.3.5. Завдання типу B3 оцінюється: 2 бали, якщо правильно вказано порядок усіх подій;
1 бал, якщо вказано частково правильний порядок, при якому неправильно визначено порядок лише двох послідовних подій;
0 балів, якщо надано інший варіант відповіді.

2.4. Завдання типу C перевіряють два екзаменатори за критеріями оцінювання, затвердженими наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти. Оцінки вони виставляють в спеціально відведеній частині бланка Б. Якщо оцінки екзаменаторів є різними, то право прийняття остаточного рішення належить старшому екзаменатору, який ствержує одну з двох оцінок, запропонованих екзаменаторами.

2.5. Умови залучення та організації роботи екзаменаторів, старших екзаменаторів визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.
 

3. Обчислення кількості балів за виконаний тест (субтест)

 

3.1. Кількість балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за тест (далі – тестовий бал) обчислюється як арифметична сума всіх набраних балів за кожне виконане завдання тесту.

3.2. Тестовий бал учасника зовнішнього незалежного оцінювання обчислюється після сканування бланків відповідей А і Б, їх подальшої автоматичної обробки за допомогою комп`ютерних програмних засобів відповідно до схем оцінювання різних типів завдань.


 

4. Інтерпретація тестових балів за шкалою [100-200] балів

4.1. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою [100–200] балів є рейтинговою, що вказує на місце результату (його рейтинг) серед результатів інших учасників.

4.2. Оцінка за шкалою [100–200] балів розраховується на основі тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою комп’ютерних програмних засобів.

4.3. Шкала [100–200] балів оцінювання має такі властивості:
- вона є наближеною до нормальної шкали з середнім значенням результатів з кожного предмета, близьким до 150 балів, і середнім квадратичним відхиленням результатів, що приблизно дорівнює 20;
- вона є стандартизованою, тобто розподіл учасників за цією шкалою має бути практично однаковим, незалежно від предмета тестування, часу проведення сесії тощо;
- вона є рейтинговою, тобто учасник тестування, який набрав з даного предмета більше тестових балів, матиме за цією шкалою оцінку не нижчу, ніж той, хто набрав з даного предмета меншу кількість балів;
- вона є справедливою, тому що учасники тестування, які набрали однакову кількість тестових балів з даного предмета, матимуть за цією шкалою однакові оцінки;
- вона забезпечує більшу роздільну здатність тих оцінок, які мають значення, що близькі до кінців інтервалу (100 і 200 балів); це дає можливість приймальним комісіям ВНЗ приймати більш зважені рішення при зарахуванні на спеціальності з високим конкурсом.

4.4. Переведення тестового балу учасника зовнішнього незалежного оцінювання r в оцінку за шкалою [100–200] балів відбувається за допомогою спеціально побудованої таблиці T(r), в основу якої покладено метод еквіпроцентилів (equipercentile scaling). Завдяки цьому розподіл реальних тестових балів наближається до еталонного розподілу .

4.5. Таблиця T(r) будується за таким принципом:
4.5.1. Тестовому балу 0 відповідає 100 балів за шкалою [100-200] балів, з подальшого розгляду вилучаються учасники з нульовими тестовими балами: T(0)=100.
4.5.2. Кожному тестовому балу r, відмінному від 0, відповідає оцінка s за шкалою [100–200] балів: T(r)=s. Оцінка s обчислюється як найближче ціле число, що не менше числа x, для якого процентний ранг еталонної випадкової величини дорівнює процентному рангу значення r тестового балу .

4.6. Таблиці переведення тестових балів в оцінки за шкалою [100-200] балів для кожного предмета затверджуються директором Українського центру оцінювання якості освіти й розміщуються в Інтернет-мережі.

 

5. Побудова [1-12]-бальної шкали оцінок результатів зовнішнього незалежного оцінювання

 

5.1. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання за [1-12]-бальною шкалою є критеріальною і вказує на відповідність навчальних досягнень учасника тестування вимогам навчальних програм з предмета оцінювання.

5.2. Оцінка за [1-12]-бальною шкалою виставляється за результатами виконання субтестів з тих предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України для зарахування як державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

5.3. Оцінка за [1-12]-бальною шкалою визначається за допомогою комп’ютерних програмних засобів на основі спеціальної перерахункової таблиці тестових балів за предметний субтест. Вони складаються предметними експертними комісіями на основі методів критеріальних педагогічних вимірювань і спираються на вимоги загальноосвітніх навчальних програм з предметів оцінювання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, статистичні дані результатів тестування та характеристики тестових завдань.

5.4. Склад предметних експертних комісій затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти до початку обробки результатів зовнішнього незалежного оцінювання. До складу комісій залучаються фахівці Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Українського центру оцінювання якості освіти, викладачі провідних вищих навчальних закладів, учителі загальноосвітніх навчальних закладів, науковці.

5.5. Таблиці перерахування тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання в оцінки за [1-12]-бальною шкалою затверджуються директором Українського центру оцінювання якості освіти та оприлюднюються в Інтернет-мережі.

 

 

Порядок оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

 

1. Результатом зовнішнього незалежного оцінювання особи є кількісна оцінка рівня її навчальних досягнень за бальними шкалами (далі - оцінка) за наслідками проходження педагогічного тестування з предмета оцінювання відповідно до переліку, визначеного Міністерством освіти і науки України.

2. Оцінювання рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється з кожного обраного ним предмета тестування.

3. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання визначається за підсумками комплексної обробки його бланків відповідей з використанням науково обгрунтованих методів.

4. Оцінка визначається на основі отриманих учасником зовнішнього незалежного оцінювання тестових балів, які інтерпретуються в нормалізованій шкалі 100 - 200 та (або) критеріальній шкалі 1-12 балів.

5. Оцінка в нормалізованій шкалі 100 - 200 балів (далі ~ шкала 100-200 балів) використовується в процесі проведення конкурсів під час вступу до вищих навчальних закладів.

6. Оцінка в критеріальній шкалі 1-12 балів (далі - 12-бальна шкала) виставляється за субтест з тих предметів, результат оцінювання з яких може бути зарахований результатом державної підсумкової атестації в процесі завершення навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.
Субтестом вважається підмножина завдань тесту, яка має деяку цілісність (наприклад, завдання, що відносяться до певної теми чи групи тем, або завдання, призначені для вимірювання деяких характеристик учасника тестування).

7. Порядок обчислення суми тестових балів, що набрав учасник зовнішнього незалежного оцінювання за результатами вирішення тестових завдань, порядок інтерпретації отриманого результату в шкалах 100-200 та 1-12 балів визначаються та оприлюднюються Українським центром оцінювання якості освіти.

8. Процес обробки бланків відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання, підрахунок суми тестових балів, їх інтерпретація у шкалах 100-200, 1-12 балів здійснюються без будь-яких ознак їхньої персоніфікації.

9. Персоніфікація результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється після завершення обробки всіх бланків відповідей, обрахунку тестових балів кожного з учасників оцінювання, їх інтерпретації в шкалах оцінювання 100-200 та (або) 1-12 балів.

10. Результати зовнішнього незалежного оцінювання формуються Українським центром оцінювання якості освіти у вигляді зведеної електронної бази даних (далі - зведена база даних результатів), до структури якої включаються електронна база реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, база даних з результатами обробки бланків відповідей, інтерпретації кількісних характеристик вирішення тестів у шкалах оцінювання 100-200 та (або) 1-12 балів.

11. Зведена база даних результатів формується окремо з кожного предмета зовнішнього незалежного оцінювання.

12. До електронної бази реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання включається така інформація про особу:

 • прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання;
 • дата народження;
 • серія та номер паспорта або Іншого документа, що посвідчує особу;
 • назва навчального закладу, в якому навчається учасник зовнішнього незалежного оцінювання (лише для учнів та студентів);
 • серія, номер, дата видачі атестата про загальну середню освіту (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів минулих років);
 • адреса місця постійного проживання;
 • контактний телефон.

13. Електронна база даних формується Українським центром оцінювання якості освіти. Інформація, уміщена до цієї бази, використовується лише для організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

14. Доступ до бази даних мають лише працівники Українського центру оцінювання якості освіти в спосіб, визначений директором центру.

15. Документом, що засвідчує результати зовнішнього незалежного оцінювання, є Протокол результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Протокол).

16. Протокол формується окремо з кожного предмета зовнішнього незалежного оцінювання відразу після завершення формування зведеної бази даних результатів.

17. Протокол формується у вигляді персоніфікованого реєстру результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання в алфавітному порядку за такими графами:
- Прізвище [1].
- Ім'я [2].
- По-батькові [3].
- Назва документа, на підставі якого відбувалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання [4].
- Серія документа, зазначеного в графі 4 [5].
- Номер документа, зазначеного в графі 4 [6].
- Кількість отриманих тестових балів [7].
- Оцінка за виконання тесту за шкалою 100-200 балів [8].
- Кількість тестових балів, отриманих за субтест [9].
- Оцінка за виконання субтесту за шкалою 1-12 балів [10].
- Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання [11].
- РШ-код сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання [12].
- Номер відомості про видачу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання [13].
- Особливі відмітки [14].

18. У разі прийняття регламентною комісією регіонального центру оцінювання якості освіти рішення про анулювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання в Протоколі робиться запис «анульовано».

19. Протокол генерується зі зведеної бази даних результатів та роздруковується поаркушно, після чого брошурується (у разі потреби окремими томами), сторінки нумеруються, прошиваються та скріплюються печаткою Українського центру оцінювання якості освіти.

20. Титульна сторінка Протоколу обов'язково має містити таку інформацію:

 • назва предмета тестування;
 • дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • дата генерування протоколу;
 • кількість персоніфікованих записів з результатами зовнішнього незалежного оцінювання;
 • алфавітний покажчик тому.

21. Кожний том Протоколу підписується особами, відповідальними за обробку та інтерпретацію результатів зовнішнього незалежного оцінювання, і затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

22. За рішенням апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти можуть уноситися зміни до результатів зовнішнього незалежного оцінювання. У такому разі після відмітки про скасування облікового запису в графі 14 Протоколу формується реєстр змін до результатів зовнішнього незалежного оцінювання, який оформляється відповідно до вимог пунктів 13-17 цього Порядку.

23. Результати зовнішнього незалежного оцінювання повідомляються його учасникам за допомогою інформаційних карток у вигляді сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат).

24. Сертифікат виготовляється відповідно до Технічного опису сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, форма якого наведена в додатку 1. Друк Сертифікатів здійснюється після оформлення Протоколу.

25. Вручення Сертифікатів учаснику тестувань здійснюється в закритому індивідуальному конверті за місцем його реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

26. Вручення Сертифікатів учасникам тестувань здійснюється відповідно до відомості, яка формується Українським центром оцінювання якості освіти. Відповідальність за вручення Сертифікатів, ведення відомості про їх вручення покладається на керівника закладу (установи) освіти, у якому здійснювалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Відомість про вручення, а також невручені Сертифікати повертаються до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 1-го серпня року проведення тестувань.

27. Достовірність Сертифіката гарантується елементами захисту його бланка та можливістю перевірки внесеної до нього інформації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

28. У разі втрати або пошкодження Сертифіката учасник тестування може звернутися з відповідною письмовою заявою до регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем постійного проживання. Виготовлення, облік дублікатів Сертифікатів здійснюються & порядку, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти.

29. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання дійсний для використання до 31 травня року, наступного після проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

30. Поширення та використання інформації про персональні результати проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання без її письмової згоди заборонено. Особи, залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної Інформації щодо результатів тестування згідно з чинним законодавством України.

31. Про результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання Український центр оцінювання якості освіти щорічно, не пізніше 1 жовтня, надсилає до органів управління освітою відповідну інформацію у вигляді аналітичного збірника (без зазначення персональних даних учасників тестувань).

32. Український центр оцінювання якості освіти може надавати неперсоніфіковану інформацію про результати зовнішнього незалежного оцінювання зацікавленим установам та окремим особам для проведення моніторингових, наукових досліджень.


 

 

Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО

 

Відповідно до Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 № 14, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 № 1172 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2007 за № 1413/14680, і з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями
 

НАКАЗУЄМО:


1. Затвердити Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, згідно з додатком.

2. Перелік опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

3. Місцевим закладам охорони здоров'я надавати інформацію на запит абітурієнта або його батьків (опікунів) про захворювання абітурієнта (якщо воно вказане в Переліку), а також висновок про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Керівникам вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації розробити та оприлюднити програми співбесід для осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 і 2 груп; діти-інваліди та абітурієнти, що мають захворювання, вказані в Переліку), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може створити належні умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Шинкарука В.Д. і заступника Міністра охорони здоров'я України Лозаришинця В.В.

 

Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання


1. Соматичні хвороби у гострий період (середньої тяжкості або з тяжким перебігом)
Допуск до екзаменів - після одужання під контролем клініко-лабораторних обстежень

2. Гострі інфекційні хвороби
Допуск до екзаменів - після одужання під контролем клініко-лабораторних обстежень

3. Активна форма туберкульозу
Допуск до екзаменів - звільняються від екзаменів постійно

4. Хронічні хвороби у період загострення, які потребують постільного режиму вдома чи у стаціонарі, середньої тяжкості або з тяжким перебігом
Допуск до екзаменів - після клініко-лабораторної ремісії та відновлення працездатності

5. Онкологічні хвороби
Допуск до екзаменів - звільняються від екзаменів постійно

6. Рецидивуючі гематологічні хвороби
Допуск до екзаменів - звільняються від екзаменів постійно

7. Гіпохромна анемія різної етіології з рівнем гемоглобіну нижче 90 г/л
Допуск до екзаменів - після клініко-лабораторної ремісії та відновлення працездатності

8. Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом
Допуск до екзаменів - звільняються від екзаменів постійно

9. Інвалідизація із втратою самообслуговування
Допуск до екзаменів - звільняються від екзаменів постійно

10. Будь-які патологічні стани, що призвели до стійких виражених порушень функцій життєво важливих органів та систем: серцево-судинної, легень, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, сечового міхура, центральної, периферичної нервової системи, опорно-рухового апарату, імунної системи, ендокринної системи Допуск до екзаменів - звільняються від екзаменів постійно.

 

 

Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО

Учасники зовнішнього оцінювання мають право на апеляцію щодо:
 

1. Результатів тестування.

Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є:
- встановлення об’єктивності оцінювання відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання на тестові завдання відкритого типу;
- перевірка правильності визначення результату учасника тестування під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його персоналізації.
 

2. Порушень процедури проведення тестування, які, на думку заявника, негативно вплинули на результати його роботи.

Розгляд таких звернень здійснюють регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти. До порушень процедури проведення тестування, стосовно яких може бути подана апеляція, відносяться: запізнення на зовнішнє незалежне оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів через проблеми, пов’язані з організованим підвезенням їх до пунктів тестування (у разі організації підвезення місцевими органами управління освітою);
- безпідставне відволікання учасників зовнішнього оцінювання від роботи з тестами персоналом пункту тестування;
- порушення іншими учасниками процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії, що можуть вплинути на якість виконання заявником роботи;
- незадовільні санітарно-гігієнічні умови в аудиторії, де відбувається тестування, що можуть вплинути на результати учасника зовнішнього оцінювання.

ІІ. Розгляд апеляційних звернень щодо результатів тестування

1. Порядок подання апеляційних заяв щодо результатів тестування

Апеляційна заява на результати зовнішнього оцінювання подається учасником тестування в письмовій формі на ім’я директора Українського центру оцінювання якості освіти протягом п’яти днів після отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, але не пізніше десяти днів із моменту оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

В апеляційній заяві на результати учасник має зазначити прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання, номер телефону (у разі наявності), паспортні дані (для осіб, яким на час завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні не виповнилося 16 років – дані свідоцтва про народження), предмет оцінювання та номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (з предмета тестування, з якого подається апеляція).

Заяви приймаються особисто від заявників в Українському та відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти або поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти. У разі надходження заяви поштою дата подання визначається за штемпелем відправлення на поштовому конверті.

2. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів тестування

Після отримання апеляційних заяв призначається перше засідання апеляційної комісії, під час якого вирішується питання стосовно прийняття до розгляду апеляційних заяв про результати зовнішнього незалежного оцінювання, затверджується кількість і склад фахових груп, що будуть здійснювати апеляційну експертизу.

Апеляційна експертиза результатів зовнішнього незалежного оцінювання поділяється на два етапи: технічна та предметна експертизи. Технічна експертиза здійснюється з метою перевірки правильності визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання під час автоматизованої обробки бланків відповідей та його персоналізації.

Предметна експертиза здійснюється з метою встановлення об’єктивності перевірки відповідей на тестові запитання відкритого типу. Експертиза роботи, за результатами оцінювання якої подано апеляційну заяву, здійснюється не менше ніж трьома фахівцями. Предметна апеляційна експертиза здійснюється з використанням кодованої копії бланку відповіді, зробленої до її перевірки екзаменаторами. Після проведення експертизи зазначені вище фахівці готують пропозиції для розгляду апеляційною комісією.

Висновки фахових груп подаються на розгляд апеляційної комісії. Обговорення висновків фахових груп проводиться на засіданні апеляційної комісії, склад якої є достатнім для прийняття відповідного рішення (не менше двох третіх від складу комісії).

Комісія за наслідками розгляду апеляції може прийняти такі рішення: відмовити в прийняті до розгляду апеляційної заяви як такої, що не належить до компетенції комісії
- (рішення приймається під час першого засідання);
- відмовити в задоволенні апеляційної заяви;
- задовольнити апеляційну заяву.

У разі задоволення апеляційної заяви комісією приймається рішення про зміну оцінки учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Розгляд комісією апеляційних заяв здійснюється протягом десяти днів із часу їхньої реєстрації. Рішення апеляційної комісії доводиться до відома заявника через відповідні регіональні центри оцінювання якості освіти у вигляді письмового повідомлення.

У разі задоволення апеляції сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, результати якого оскаржувалися учасником тестування, визнається недійсним та підлягає обміну.

Обмін сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, визнаних недійсним за наслідками розгляду апеляцій, здійснюється в регіональних центрах оцінювання якості освіти.

ІІІ. Подання апеляційної заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання

1. Порядок подання апеляційних звернень щодо порушень процедури проведення тестування

Апеляція стосовно порушення процедури проведення тестування подається учасником тестування в письмовій формі на ім’я голови регламентної комісії відповідного РЦОЯО через відповідального за пункт тестування до моменту виходу заявника з пункту.

В апеляційному зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові заявника, адреса проживання, номер телефону (у разі наявності), паспортні дані (для осіб, яким на час завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні не виповнилося 16 років – дані свідоцтва про народження), предмет оцінювання, пункт тестування, номер аудиторії тестування, де, на думку учасника, відбулося порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, опис порушення.

2. Розгляд апеляцій щодо порушення процедури проведення тестування

Зареєстровані в установленому порядку, заяви про порушення процедури тестування подаються голові регламентної комісії РЦОЯО негайно. Після цього голова комісії приймає
- рішення про призначення першого засідання регламентної комісії.
- розгляд звернень про порушення процедури проводиться у два етапи: попереднє вивчення фактів, зазначених у заявах;
- розгляд заяви на засіданні регламентної комісії.

Попереднє вивчення фактів, зазначених у апеляційних заявах про порушення процедури, за дорученням голови регламентної комісії, здійснюють її члени. Під час цього етапу проводиться ознайомлення з матеріалами щодо обставин звернення, які надійшли з пунктів тестування. Узагальнені результати вивчення члени комісії подають для розгляду регламентною комісією.

Обговорення результатів попереднього вивчення матеріалів щодо обставин звернення проводиться на засіданні регламентної комісії, склад якої є достатнім для прийняття відповідного рішення. У разі необхідності на засідання комісії може бути запрошений заявник та представники пункту тестування, де відбулося порушення.

Регламентна комісія за наслідками розгляду апеляційного звернення може прийняти такі рішення: відмовити в задоволенні апеляційної заяви у зв’язку з тим, що порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання не встановлено;

Задовольнити апеляційну заяву у зв’язку з тим, що встановлено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування заявника.

Розгляд регламентними комісіями апеляційних заяв здійснюється протягом п’яти днів із часу їхньої реєстрації. Рішення регламентної комісії доводиться до відома заявника у вигляді письмового повідомлення.

У разі визнання регламентними комісіями РЦОЯО фактів порушення процедури проведення тестування, які негативно вплинули на результати тестування заявнику надається право взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання.

Рішення регламентних комісій РЦОЯО щодо розгляду фактів порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання у відповідному пункті тестування є остаточним.

Технологічний відділ
Українського центру оцінювання якості освіти

 

 

Як подати апеляцію на результати ЗНО?

 

Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету.

В історії зовнішнього незалежного тестування вже були випадки, коли апеляційна комісія, розглянувши заяви учасників ЗНО, приймала рішення про зміну кількості балів. Для цього члени комісії ще раз переглядали роботи, перераховували бали, контролювали, чи вірно відскановано і внесено до бази всі відповіді.

Зверталася увага на те, наскільки акуратно учасник зовнішнього незалежного тестування заповнив бланки з тестовими завданнями, що дуже важливо для розпізнавання відповідей.

В одному випадку апеляційна комісія додала бали, оскільки було виявлено, що під час перевірки був застосований інший ключ правильних відповідей. В Іншому – зменшила, оскільки абітурієнт написав відповіді настільки нерозбірливо, що деякі з відповідей були розпізнані невірно і програма зарахувала їх як правильні.

Це свідчить про те, що заяву на апеляцію слід направляти тільки тоді, коли абітурієнт дійсно впевнений, що в роботі було щось не враховано.
 

Предмет апеляційного оскарження

 

Зовнішнє тестування передбачає можливість подання апеляції на результати ЗНО. Подати апеляцію можна, якщо:
- зовнішнє незалежне тестування було проведено з порушеннями у відповідному пункті тестування (неправильно вівся відлік часу, який був відведений для виконання тестових завдань; були відсутні або мали пошкодження тестові матеріали);
- є сумніви у правильності результатів, отриманих під час зовнішнього тестування.

 

Як подати апеляцію про порушення процедури проведення ЗНО?


Подавати заяву до регламентної комісії конкретного регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО) слід в письмовій формі через особу, що уповноважена Українським центром оцінювання якості освіти УЦОЯО. Це необхідно зробити перед тим, як залишити відповідний пункт тестування.

Апеляційна заява про порушення процедури ЗНО повинна містити:
- прізвище, ім’я та по-батькові заявника;
- паспортні дані (дані свідоцтва про народження);
- місце проживання;
- контактний телефон;
- предмет, з якого проводилось зовнішнє незалежне оцінювання;
- назву відповідного пункту тестування;
- опис порушення процедури ЗНО.

Заявник повинен отримати письмове підтвердження уповноваженої особи УЦОЯО про отримання заяви. Розгляд заяви здійснюється протягом 3 днів з часу надходження.
 

Як подати апеляцію на результати ЗНО?


Апеляційна заява на результати ЗНО подається протягом 3 днів з моменту офіційного оголошення результатів з відповідного предмета. Заяви розглядає апеляційна комісія УЦОЯО. Заяву для розгляду слід відправляти поштою до УЦОЯО. Дата подання заяви щодо результатів зовнішнього тестування визначається по штемпелю на конверті.

Апеляційна заява про порушення процедури ЗНО повинна містити:
- прізвище, ім’я та по-батькові заявника;
- паспортні дані (дані свідоцтва про народження);
- місце проживання;
- контактний телефон;
- предмет, з якого проводилось зовнішнє незалежне оцінювання;
- результат проходження ЗНО, який оскаржується заявником.

 

Розгляд апеляційної заяви щодо результатів ЗНО


Розгляд заяви здійснюється протягом 10 днів з моменту її надходження. Якщо апеляційна комісія задовольняє апеляційну заяву за результатами ЗНО, то приймається відповідне рішення про зміну результату ЗНО з конкретного предмету.

Рішення апеляційної комісії заявник отримує в письмовій формі у вигляді:
- картки абітурієнта ЗНО,
- витягу з протоколу засідання апеляційної комісії,
- копії бланків відповідей (первинних).


 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( І частина)

 

Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами), від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (із змінами) та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”.

Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.
 

Правила прийому абітурієнтів до ВНЗ України


1. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. Прийом до вищих навчальних закладів І рівня акредитації (технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Прийом до вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації (коледжів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом до вищих навчальних закладів ІІІ рівня акредитації (університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Прийом до вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

3. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Вищі навчальні заклади мають право приймати осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідного напряму підготовки.

Вищі навчальні заклади ІІ-ІV рівнів акредитації мають право приймати на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, зокрема для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра має здійснюватися на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань здійснюватиметься також на основі здобутого освітнього рівня - повна загальна середня освіта.

Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, мають право приймати тільки на перший курс за відповідними програмами підготовки осіб, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання без відриву від служби військовослужбовців військової служби за контрактом, які бездоганно прослужили у Збройних Силах не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щорічним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони України.

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки” користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань на власний вибір.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

5. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

6. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється: за рахунок видатків Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
- за рахунок пільгових довгострокових кредитів;
- за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків Державного бюджету.

Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом: відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами), особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів з оцінками не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання(від 100 до 200 балів);

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”(із змінами) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% (50% – у вищих навчальних закладах залізничного транспорту та педагогічних, 75% - у сільськогосподарських) з кожного напряму підготовки (спеціальності).

8. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених у пункті 16 цих Умов, здійснюється приймальними комісіями за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році. Додаткових вступних випробувань вищі навчальні заклади не проводять. Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених цими Умовами, створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів вищого навчального закладу з питань організації прийому до вищого навчального закладу визначаються керівником відповідно до положення про приймальну комісію.

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

9. Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за три місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням.

Правила прийому до вищих військових навчальних закладів та/або розділи правил прийому до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом розробляються приймальною комісією та узгоджуються з Міністерством оборони України.

Розділи правил прийому, що стосуються іноземців, розробляються відповідно до Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238.

У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються:

 • перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до виданої Міністерством освіти і науки ліцензії;
 • перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (з числа наведених у пункті 16 цих Умов), які вступник подаватиме для вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність) та/або вступних випробувань (у тому числі фахові вступні випробування, які встановлюються у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з мистецтва, архітектури і фізичної культури для підготовки за цими галузями знань), форми проведення вступних випробувань, система оцінювання знань, порядок участі в конкурсі вступників, які за визначенням приймальної комісії мають право на зарахування до вищого навчального закладу за результатами особливих умов конкурсу;
 • порядок організації конкурсу на відповідну форму навчання (за напрямами підготовки) та порядок зарахування вступників, які за інших рівних умов (набрали однаковий конкурсний бал) мають переважне право на зарахування;
 • порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів – кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр;
 • порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями;
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом;
 • порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;
 • порядок проходження обов’язкового випробування з іноземної мови, психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
 • порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра (перелік показників для конкурсного відбору визначається приймальною комісією).

10. Строки прийому документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) та зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.

Прийом документів на денну форму навчання закінчується: для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):

 • 20 червня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом (документ про здобуту повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються вступником при прибутті до вищого навчального закладу);
 • 15 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;
 • 22 липня – в інших вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;
 • 29 липня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих Умов прийому категорій вступників) на денну форму навчання проводиться: для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
- з 1 липня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
- з 16 липня – у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних ;
- з 23 липня – в інших вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;
для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 30 липня.

Зарахування на денну форму навчання проводиться: для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
- до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, - не пізніше 20 липня;
- до вищих навчальних закладів, яким надано статус національних, - не пізніше 5 серпня;
- до інших вищих навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації – не пізніше 10 серпня;
для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста – не пізніше 15 серпня.

Прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які є в структурі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, можуть здійснюватися у строки, визначені приймальною комісією, у межах термінів, встановлених цими Умовами для даного вищого навчального закладу.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться до 5 серпня (за згодою Міністерства освіти і науки України, наданою на прохання керівників цих закладів, – до 30 серпня).

Конкурс вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у державних і комунальних вищих навчальних закладах розпочинається після виконання вищим навчальним закладом державного замовлення за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), за якими вищим навчальним закладом оголошено прийом на навчання за кошти державного бюджету.

Прийом документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань) на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.

Строки прийому документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне) установлює вищий навчальний заклад. Прийом документів розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку вступних випробувань. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Додатковий прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями), які передбачають сезонний характер роботи, може здійснюватися за згодою Міністерства освіти і науки України.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

 

 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІ частина)

 

11. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання.

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.
До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопії;
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, наведеному у пункті 16 цих Умов і визначені правилами прийому вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка а також оригінали сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірені ксерокопії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені ксерокопії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для закладів І-ІІ рівнів акредитації – відповідними органами управління районних державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

14. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього предмета з результатами оцінювання знань у поточному році.

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Вступники до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, обов’язково складають вступне випробування з іноземної мови, проходять психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки.

15. У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо).

Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у фаховому навчанні. Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації приймальною комісією вищого навчального закладу за умови подання ними в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання (крім вступників на базі основної школи):

 • випускників старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджених золотою або срібною медаллю;
 • випускників старшої школи, нагороджених похвальною грамотою ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;
 • випускників основної школи (базова загальна середня освіта), які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
 • випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;
 • призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів;
 • переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт “Учитель – моє покликання” при вступі на спеціальності напряму “педагогічна освіта”;
 • випускників системи довузівської підготовки вищого навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна перевищувати 40% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу. У вищих навчальних закладах, у яких здійснюється підготовка за галузями знань: природничі науки, інженерія, будівництво та архітектура, транспорт – до 60% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу за цими галузями знань (або відповідно ліцензійного обсягу під час прийому на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб ).

16. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році (за шкалами оцінювання від 1до 12 балів та від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання) вищими навчальними закладами не приймаються.

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим.

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти визначаються Правилами прийому до вищого навчального закладу (не більше трьох разом із сертифікатом з української мови і літератури) з числа предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти: українська мова та література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, основи економіки, основи правознавства.

Категорія вступників з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, бере участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань, з предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, складають вступні випробування у вищому навчальному закладі у формі співбесіди.

Програми творчих конкурсів (для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з мистецтва, архітектури, фізичної культури) та випробувань з іноземної мови (для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з філології (із зазначенням іноземної мови), міжнародних відносин, міжнародної економіки, менеджменту, аеронавігації, морського та річкового транспорту, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади), у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніш як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань питань, що виходять за межі зазначених програм.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра програми фахових вступних випробувань визначає вищий навчальний заклад.

17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання знань), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

18. Зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня:

 • учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмета), з якого вони були учасниками олімпіад;
 • призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись відповідно до пункту 15 цих Умов;
 • призери Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації при вступі до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профільні зокрема такі навчальні предмети:

 • інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрями “прикладна математика”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія”;
 • трудове навчання – при вступі на напрями “технологічна освіта”, “професійна освіта”;
 • основи економіки – при вступі на напрями підготовки галузі знань “економіка та підприємництво”;
 • екологія – при вступі на напрями підготовки “екологія”, “біологія”, “хімія”.

Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені вищими навчальними закладами.

19. За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня за наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

20. Дія пунктів 15, 18 стосовно учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х,12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів – при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах – при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.

 

 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІІ частина)

 

21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами за фаховими вступними випробуваннями.

22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів.

23. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

24. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та/або оцінок вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачене законодавством України та цими Умовами.

Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях вищого навчального закладу повинно здійснюватися за шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:

 • особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (із змінами) надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”.

25. Відповідно до розрахункової суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного спрямування):

 • на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами);
 • на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

26. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

27. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

28. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

29. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, розв’язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому, повинна своєчасно оприлюднюватися. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.


Директор департаменту вищої освіти
Я.Я. Болюбаш