Соборний район. Школа № 35

 

Безпека життєдіяльності учнів під час перевезень на автотранспорті

Безпека життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на автомобільному транспорті

 

1.   Загальні положення

 

1.1.Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень автомобільним транспортом поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення туристично-екскурсійних, групових пере­везень учнів автомобільним транспортом.

1.2.Інструкція розроблена на основі Постанови Кабінету Міністрів України «Про правила подання послуг пасажирам автомобільним транспортом» від 29.01.2003 р. № 141.

1.3.Безпечні умови перевезень учнів автомо­більним та залізничним транспортом за­безпечують транспортні організації, які не­суть повну відповідальність за технічний стан транспорту, його експлуатацію та за­кріплення дисциплінованих і висококвалі­фікованих водіїв, які мають стаж керування транспортним засобом більш ніж три роки.

1.4.Перевезення організованих груп дітей здій­снюється на підставі договору разового пе­ревезення (який укладається не пізніше ніж за 48 годин до виконання перевезення) або довгострокового договору.

1.5.Перевезення організованих груп дітей ви­конується тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

1.6.Візуальна інформація на автобусі наноситься на попередньому трафареті надписом черво­ною фарбою «На замовлення», спереду і по­заду автобуса розпізнавальний знак «Діти».

1.7.Кількість дітей при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількість місць для сидіння.

1.8.У салоні автобуса мають бути позначені місця розташування аварійних виходів із зазначенням способу їх відкриття, вогне­гасника, аптечки та кнопки екстреної зу­пинки.

1.9.Перевезення організованих груп дітей коло­ною з п'яти і більше автобусів узгоджується замовником з органами Державтоінспекції.

1.10.При отриманні дозволу на екскурсію відповідальний за організацію та проведення екскурсії повинен подати у відділ освіти такі документи:

* наказ по навчально-виховному закладу, в якому вказується термін, місце, маршрут екскурсії, кількість дітей, в якому класі вони навчаються, хто супроводжує (з роз­рахунку 1 дорослий на 10 дітей, медсестра на 30 і більше дітей), визначені відповідаль­ні за збереження життя і здоров'я дітей;

* списки дітей, завірені підписом директора і печаткою навчально-виховного закладу, з відміткою про стан здоров'я кожного учня (з поміткою лікаря «за станом здоров'я всі учні групи допускаються до екскурсійної поїздки»), підписом кожної дитини про те, що вона ознайомлена з правилами поведін­ки і технікою безпеки під час поїздки;

* страховий поліс;

* програму маршруту з погодинною розбивкою;

* договір про взаємні зобов'язання сторін
навчально-виховного закладу і перевізника;

* подання навчально-виховного закладу з проханням дати дозвіл на екскурсію.

1.11.Допущені до екскурсії учні не повинні мати при собі предметів і речовин, що можуть створити небезпеку під час перевезення.

1.12.Усі учасники навчально-виховного проце­су повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях, мати необхідні знання і на­вички користуванням медикаментами.

 

2.   Вимоги безпеки учнів лід час туристично-екскурсійних перевезень автобусами

 

2.1. Вимоги безпеки перед початком туристично-екскурсійного, групового перевезення учнів автомобільним транспортом.

2.1.1.Перед туристично-екскурсійними, гру­повими поїздками автомобільним тран­спортом чітко визначити маршрут по­їздки, дату вибуття та прибуття, час поїдки та висадки в автобусі, назви зазначених зупинок.

2.1.2.Повторити правила дорожнього руху та правила перебування дітей в авто­мобільному транспорті.

2.1.3.Чітко виконувати вимоги педагога або класного керівника, ке­рівника екскурсійної групи.

2.1.4.Починати посадку, висадку в автомо­більному транспорті тільки за коман­дою педагога або класного керівника, керівника групи. Самостійне пересування в автобусі без дозволу дорослих забороняється.

2.1.5.Перевірити наявність у водія аптечки, вогнегасника та перших засобів допо­моги у випадку надзвичайної ситуації.

2.1.6.Керівник групи повинен мати із собою похідну аптечку.

2.1.7.Перевозити дітей на відкритих ван­тажних автомобілях забороняється.

2.1.8.Керівник групи, педагог або класний керівник повинен провести бесіду з ді­тьми, ознайомити їх з правилами по­ведінки та правилами безпеки життє­діяльності під час поїздки автобусом, з відповідним оформленням запису в «Журналі інструктажів».

2.1.9.Перед початком руху автобуса керів­ник групи, педагог або класний керівник повинен перевірити, згідно зі спис­ком, наявність дітей на місцях.

2.1.10. Забороняється залишати ручну покла­жу та власні речі без догляду. У ра­зі виявлення пропажі речей негайно сповістити педагога або класного керівника чи керівника групи.

 

2.2. Вимоги безпеки під час проведення туристично-екскурсійних перевезень учнів автобусами.

   2.2.1. Перед посадкою в автобус бути на міс­ці призначення за 15 хвилин,  відмі­тити свою присутність у педагога або класного керівника чи ке­рівника групи.

2.2.2.Якщо ви з певних причин не встигаєте на час призначення, слід зателефону­вати педагогу або класному керівнику або керівнику групи та повідо­мити про своє запізнення (відсутність) завчасно.

2.2.3.Визначте попередньо своє місце в ав­тобусі і при посадці спокійно займайте його. При посадці та висадці заборо­няється штовхатись, стрибати на схо­динках, бігти на вільні місця в салоні автобусу.

2.2.4.Якщо у вас завеликий багаж, перед по­садкою слід залишити його у відведе­ному багажному відділенні автобусу.

2.2.5.Перед початком руху автобусу визна­чити свою присутність під час пере­клички педагога або класного керівника, керівника групи.

2.2.6.Забороняється пересуватися під час руху в автобусі без дозволу педагога або класного керівника, ке­рівника групи, виходити під час зу­пинки автобусу, висовуватися з вікон, викидати сміття та речі з вікон.

2.2.7.Якщо ви себе погано відчуваєте, слід негайно повідомити про це педагога або класного керівника, ке­рівника групи. У жодному разі не вжи­вати самостійно ніяких медичних препаратів. Усі медичні препарати по­винні знаходитися в керівника групи.

2.2.8.Під час поїздки голосно не розмовля­ти, не кричати, не стрибати, не бігати, не вмикати радіо, музичні приймачі, мобільні телефони — це може відволікти водія.

2.2.9.Поводити себе під час поїздки чинно: жодного сміття не повинно залишати­ся; жувати жуйки та лускати насіння категорично забороняється. Уникати травмонебезпечних ситуацій, не зава­жати іншим пасажирам.

2.2.10.Якщо під час поїздки відбулась орга­нізована зупинка, не відходити далеко від автобусу. Уважно слухати коман­ди педагога або класного керівника, керівника групи. Після зупинки відмітити себе під час перевірки. Якщо ви побачили, що відсутній ваш сусід за місцем, слід негайно повідомити педагога або класного керівника, керівника групи.

2.2.11.У разі використання громадського транспорту посадку в нього здійсню­вати  групами  під  керівництвом  вихователя, наставника класу, керівника групи через задні двері: спочатку учні, а потім керівник групи. У такому ж порядку здійснюється висадка дітей через передні двері.

2.2.12.Здійснювати посадку і висадку тільки після повної зупинки транспортного засобу, на посадковому майданчику, а за його відсутності — з боку троту­ару або узбіччя.

2.2.13.Проходити до і від транспортного засобу організованою групою тільки тротуарами чи пішохідними доріжка­ми, а у випадку їхньої відсутності — краєм проїзної частини дороги, тільки у світлу пору доби.

2.2.14.Вживання їжі в дорозі організовується для всіх учнів у певний час, встанов­лений керівником групи за розпоряд­ком дня. Забороняється брати в до­рогу продукти, що швидко псуються (варені ковбаси, січені м'ясні страви, заправлені майонезом салати тощо).

2.2.15.Під час поїздки на автомобільному транспорті всі повинні дотримуватися правил санітарно-гігієнічної, санітарно-протиепідемічної та пожежної безпеки. Усі учасники екскурсійно-туристичної, групової поїздки на автомобільному транспорті не повинні мати при со­бі колючо-ріжучих, вогненебезпечних та інших предметів і речовин, що мо­жуть створити небезпеку під час пере­везення.

2.2.16.Після приїзду в пункт призначен­ня першими за командою педагога або класного керівника, ке­рівника групи залишають автобус ті, хто сидів на задніх місцях. Потім ви­ходять ті, хто сидів на передніх. Хлоп­ці подають руку дівчатам, допомагають їм вийти. У жодному разі не штовха­тися, не поспішати. Уважно оглянути своє місце: чи не забули свої речі.

2.2.17.Після висадки з автобусу вишикувати­ся біля нього. Без команди педагога або класного керівника керівни­ка групи дорогу не переходити, нікуди не відходити, зазначити свою присут­ність під час переклички керівника за списком.

2.2.18.На місце призначення йти разом із педагогом або класним керівником або керівником групи, рух  у ко­лоні здійснювати чітко й організовано. При переході автодороги дочекатись, поки  педагог або класний керівник  перекриє рух машин і подасть команду.

 

2.3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів після закінчення туристично-екскурсійних, групо­вих перевезень автобусами.

2.3.1.Вишикуватися для остаточної перевір­ки наявності учнів після повернення до зазначеного місця.

2.3.2.Забороняється без дозволу педагога або класного керівника, керівни­ка групи залишати групу, без дозволу добиратися додому.

2.3.3.Рух додому здійснюється за обговоре­ним маршрутом з дотриманням пра­вил дорожнього руху.

 

3.   Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 

3.1.У разі виникнення аварійної ситуації не­гайно повідомити педагога або класного керівника, керівника групи.

3.2.У разі скоєння ДТП на дорозі, свідком або учасником якого ви стали:

* негайно повідомити педагога або класного керівника, керівника групи;

* телефоном (або мобільним зв'язком) по­відомити в службу екстреної допомоги, якщо цього не може зробити педагог або класний керівник, керів­ник групи;

* якщо ДТП сталося на дорозі, перемісти­тися в безпечне місце і чекати команди педагога або класного керівника, керівника групи або дорослих;

* якщо ДТП сталося під час перебуван­ня в транспорті, залишатися на місці, не панікувати, не метушитися, чітко виконувати команди дорослих.

   3.3.У разі несприятливих погодних і дорожніх умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці руху, а також при погіршенні здоров'я водія, необхідно при­пинити рух і повідомити про це автопід-приємство за місцем роботи водія. Підпри­ємство вживає заходів щодо заміни автобу­са чи водія, щоб забезпечити перевезення дітей до пункту призначення.

   3.4.У випадку отримання учнем травми надати першу медичну допомогу, а за потреби — викликати швидку допомогу або самому доставити потерпілого в лікарню.